Humusové preparáty – humáty – sa získavajú chemickým spracovaním prírodných surovín a ako účinnú zložku obsahujú určitým spôsobom definované humusové látky.

Podľa použitej technológie môžu byť dodávané buď v kvapalnom alebo vysušenom stave. Pretože sa používajú v relatívne čistom stave, sú aplikované dávky v porovnaní s tradičnými humusovými hnojivami spravidla veľmi nízke, čo priaznivo ovplyvňuje ekonomickú stránku ich aplikácie.

Humusové preparáty obsahujú širokú škálu biologicky aktívnych látok. Ich chemické spracovanie umožňuje získať celý rad preparátov rôzneho charakteru, použiteľných v humánnej a veterinárnej medicíne v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

Chemická povaha biologicky aktívnych látok humátov a chemických premien jeho humátového komplexu je základom pre vznik účinného ekologicky čistého rastového regulátora vyznačujúceho sa stimulačným pôsobením na rast rastlín, s možnou fungicídnou aktivitou. Oxihumát preukázal vysokú fungicídnu aktivitu a široké spektrum pôsobenia proti chorobám.

Výhody humátov:

  • Humáty sú z toxikologického hľadiska látky neškodné a svojím zložením neohrozujú životné prostredie, a teda ani zdravie ľudí.
  • Humáty priaznivo ovplyvňujú fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy, vodný a vzdušný režim, pufrovaciu schopnosť pôdy, viazanie živín do prístupných foriem a mikrobiologickú činnosť pôd.
  • Humáty (vápenaté, sodné, draselné a amónne) zvyšujú prijímaciu kapacitu koreňov pre minerálne živiny a rastlina sa stáva odolnejšou voči nepriaznivým podmienkam prostredia.
  • Nízka cena

Autor textu: Doc. Ing. Ladislav Varga PhD., Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, Katedra agrochémie a výživy rastlín.