1. Predávajúci

Predávajúci, ktorý uskutočňuje internetový predaj výrobkov kupujúcim na území Slovenskej republiky na základe týchto predajných podmienok, je spoločnosť AGROCULTUR BIO, s.r.o., Biovetská 903/32, 949 05 Nitra, IČO: 36 541 141, DIČ: 2020153146, IČ DPH: SK2020153146, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra I, vložka číslo: 12493/N.

2. Kupujúci

Spotrebiteľ po zoznámení sa s internetovým katalógom a ponukou predávajúceho, si vyberie tovar ponúkaný v aktuálnom internetovom katalógu a v ponuke predávajúceho a vybraný tovar, o ktorého zakúpenie má záujem, objedná u predávajúceho pomocou objednávky – objednávkového formulára.

3. Objednávky

Objednávkové formuláre môžu byť zasielané po celý kalendárny rok a budú spracované nasledujúci pracovný deň. Základnou podmienkou prijatia objednávky je správne vyplnený objednávkový formulár zaslaný spoločnosti AGROCULTUR BIO, s.r.o., Biovetská 903/32, 949 05 Nitra. Objednávkové formuláre, ktoré budú vyplnené nesprávne, alebo neúplne, nebudú považované za riadnu objednávku. Spoločnosť AGROCULTUR BIO, s.r.o. prijíma objednávky od osôb starších ako 18 rokov. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré budia podozrenie o zneužití internetového predaja neoprávnenými osobami (napríklad také objednávky, ktoré neobsahujú telefón či adresu elektronickej pošty, kde by bolo možné objednávku potvrdiť, či overiť).

4. Prijatie objednávky

Prijatie objednávkového formulára potvrdí pracovník spoločnosti AGROCULTUR BIO, s.r.o. najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Potvrdenie bude vykonané prostredníctvom e-mailu alebo
telefónu. Pokiaľ nebude možné osobu, ktorá objednávku zaslala v tejto dobe kontaktovať, bude objednávka zrušená.

5. Dodanie tovaru

 • Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 • Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru kuriérom SDS, výnimočne Slovenskou poštou po dohode obidvoch zmluvných strán.
 • Cena dopravy bude fakturovaná spolu s tovarom.
 • Objednaný tovar posielame kupujúcemu na dobierku.
 • Cena dopravy nie je zahrnutá v cene tovaru 1 l a 5 l balenia. Pri objednávke 1 l balenia do celkovej sumy objednávky 36 EUR s DPH činí doprava kuriérom SDS 6,50 EUR s DPH. Pri objednávke 5 l balenia posielame kupujúcemu tovar so zvýhodnenou cenou dopravy kuriérom SDS – 2,00 EUR s DPH. Pri objednávke nad (vrátane) 36 EUR s DPH je doprava zdarma. Cena dopravy závisí od spôsobu dopravy a váhy zásielky. Cena dopravy je zahrnutá v cene tovaru 10 x 1 l, 10 l a 20 l balenia, 1000 l balenia.
 • Doprava tovaru kupujúcemu je zabezpečovaná prostredníctvom spoločnosti SDS. Lehota doručenia zásielky od momentu jej prevzatia je pri spoločnosti SDS nasledujúci pracovný deň.
 • Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim v zmysle čl. II.5. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 • Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
 • Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Ak je na tovare viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný je kupujúci povinný spísať s prepravcom protokol o škode. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí.
 • Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

6. Dodanie tovaru

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho. Cena dopravy nie je zahrnutá v cene tovaru 1 l a 5 l balenia. Cena dopravy je zahrnutá v cene tovaru 10 x 1 l, 10 l, 20 l balenia a 1000 l balenia. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

 • zaplatením dobierky pri jej prevzatí
 • zaplatením predfaktúry zaslanej kupujúcemu; v prípade, ak kupujúci uvedie v objednávkovom formuláre v poznámkach: Platba vopred na účet, predávajúci zašle obratom kupujúcemu predfaktúru. Tovar bude
  zaslaný kupujúcemu po úhrade predfaktúry.

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

7. Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1.     Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je AGROCULTUR BIO, s.r.o., IČO: 36541141 so sídlom: Biovetská 903/32, 949 05 Nitra (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2.     Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Biovetská 903/32, 949 05 Nitra

email: info@agrocultur.sk

telefón: 0908705573

3.     Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4.     Prevádzkovateľ nevymenoval / vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Ing. Róbert Vitáriuš, 0908705573

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1.     Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.     Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.     Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

·        plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

2.     Účelom spracovania osobných údajov je

·        vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

3.     Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1.     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

·        po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

2.     Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1.     Príjemcovia osobných údajov sú osoby

·        Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

2.     Prevádzkovateľ nemá / v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1.     Za podmienok stanovených v Zákone máte

·        právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

·        právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

·        právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

·        právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

·        právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

·        právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2.     Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.     Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.     Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä antivírusový programom a heslami.

3.     Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1.     Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.     S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3.     Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.

8. Reklamačný poriadok

 • Tento reklamačný poriadok platí pre uplatnenie reklamácie v internetovom obchode. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane
  spotrebiteľa (č. 250/2007 Zb). AGROCULTUR BIO, s.r.o. poskytuje záruku na tovar v rozsahu všeobecne platných predpisov, a to v zákonnej dĺžke 24 mesiacov.
 • Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v
  súlade so všeobecnými hygienickými zásadami.
 • Pri nákupe cez internetový obchod musí reklamovaný tovar zákazník zaslať na miesto uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu kancelárie spoločnosti AGROCULTUR BIO, s.r.o., Biovetská 903/32, 949 05 Nitra.
 • Tovar určený na reklamáciu musí byť zabalený tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu počas prepravy.
 • V krátkom sprievodnom liste je vhodné uviesť: popis závady, požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie, adresu, telefónny kontakt, originál alebo kópiu faktúry, pokladničného dokladu.

Fyzické poškodenie zásielky je kupujúci, povinný reklamovať u dopravcu pri prevzatí zásielky. Kupujúci je povinný okamžite reklamovať u dopravcu neúplnosť dodávky (počet balení) a poškodenie balenia. O zistených vadách dodávky je kupujúci povinný s dopravcom spísať protokol. V prípade vonkajšieho poškodenia obalu je povinný spoločne s dopravcom zásielku rozbaliť a overiť fyzický stav dodaného tovaru. Predávajúci nemá možnosť neskôr akceptovať reklamáciu vád a nedostatkov, ktoré na dodanom tovare vznikli v dôsledku chyby
alebo nedbalosti dopravcu. Odporúčame kupujúcemu poškodené zásielky neprevziať a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie
nebudú uznané.

Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

9. Záručné podmienky

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad, faktúra, záručný list, manuál alebo iný dokument potrebný na prevádzku zakúpeného tovaru).

Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.

Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje najmä:

 • na vady spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
 • na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, príp. uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
 • na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním a údržbou tovaru,
 • na vady spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,
 • na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
 • na vady spôsobené neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky,
 • na vady spôsobené opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami než autorizovaným servisom,
 • na vady spôsobené prírodnými živlami,
 • na tovar s porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare,
 • na mechanické poškodenie tovaru, príp. iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru,
 • na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
 • na diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby,
 • ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.

10. Odstúpenie od zmluvy

 • Pri zásielkovom predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku prostredníctvom elektronickej pošty má kupujúci, ktorý je fyzická osoba a kupuje tovar, ktorý
  neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania právo od zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.
 • Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do
  7 pracovných dní odo dňa , keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru.
 • Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@agrocultur.sk, prípadne písomne na adresu predávajúceho. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
 • Pokiaľ už kupujúci tovar prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
 • Vrátený tovar musí byť kompletný v nedemontovanom a neporušenom stave, pričom súčasťou zásielky je aj pôvodné balenie a označenie. Tovar nesmie javiť známky používania. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, kupujúci vráti tovar na svoje náklady.
 • V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).
 • Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 • Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv , ktorých predmet je uvedený v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

11. Záverečné ustanovenia

 • Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
 • Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.