Bór vo výžive ozimnej repky

Jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich výšku dosiahnutej úrody pri pestovaní poľnohospodárskych plodín je vplyv priebehu počasia. V súčasnosti pri ozimnej repke nejde ani tak o problém prezimovania, pretože súčasné odrody nie sú tak náchylné na vymŕzanie a repka prekonáva zimu bez väčších problémov, ale rozhodujúcim faktorom pre úspech jej pestovania je optimálny priebeh počasia a hlavne dostatok vlahy v období vzchádzania repkových porastov. Podmienky pre samotné vzchádzanie sú dané aj kvalitou prípravy pôdy a sejbou. Ak u repky príde k dobrému zakoreneniu porastu a k dosiahnutiu požadovanej rastovej fázy pred zimným obdobím, následné zimné počasie ohrozuje pestovanie ozimnej repky iba v malej miere. Nesmieme však zabúdať na dôležitosť výživy ozimnej repky už v jesennom období pred jej vstupom do zimy. Popri základných živinách ako sú dusík, fosfor, draslík či síra vo výžive ozimnej repky z hľadiska jej bezproblémového prezimovania zohráva významnú úlohu bór, ktorý zvyšuje v rastlinách repky mrazuvzdornosť porastu a tým pádom zlepšuje jeho prezimovanie.

Výživa a stav porastu ozimnej repky pred prezimovaním

Pri jesennom hnojení ozimnej repky je rozhodujúce množstvo a kvalita základného hnojenia, pričom vhodné je použitie komplexných NPK hnojív. Množstvo dusíka, ktoré by malo byť v tomto období dodané by nemalo presiahnuť dávku 30 až 40 kg/ha. Pod vplyvom nadmerného množstva dusíka hrozí repke na jeseň riziko prerastania a môže prísť k jej následnému vybehnutiu čo by mohlo byť z hľadiska zimnej odolnosti veľmi rizikové. Pri jesennej aplikácii dusíka by malo teda platiť pravidlo čím skôr sejeme repku, tým menej dusíka by sme jej mali dodať. Čas do nástupu zimy v prípade skorej sejby je dlhší a tým pádom tu nastáva väčšia pravdepodobnosť, že sa rastliny príliš vyvinú. Je veľmi dôležité, aby sa do zimy dostali dostatočne vyvinuté s počtom 6 – 8 pravých listov s dobre rozvinutým koreňovým systémom s priemerom koreňového krčku asi 10 mm. Čím viac listov a silnejšie korene má rastlina na jeseň, tým viac kvetových stebiel bude mať na jar. Náročnosť ozimnej repky na výživu dusíkom behom vegetácie kolíše. Ozimná repka má najväčšie požiadavky na dusík v období od začiatku jari do začiatku kvitnutia a to 60 – 65 % N a 10 % N do konca kvitnutia. Do nástupu zimy prijme 20 – 25 % N. Jesenné hnojenie teda vo výžive ozimnej repky zohráva významnú úloh. I keď má ozimná repka najvyššie nároky na dostatočné hnojenie dusíkom, nesmieme zabúdať na racionalizáciu hnojenia ostatnými makro i mikroživinami (hlavne bór) a taktiež podporovať rastliny repky stimulačnými látkami na báze humínových a antistresových látok.

Aké sú funkcie bóru v rastline ozimnej repky

V porovnaní s ostatnými plodinami má ozimná repka pomerne vysoké požiadavky na bór a veľmi citlivo reaguje na jeho nedostatok. Produkciou 1 tony semena a príslušného množstva slamy odoberie z pôdy priemerne 0,3 kg bóru. Stav zásobenosti našich pôd bórom nie je uspokojivý, navyše nadmerná hodnota pH pôdy zhoršuje i jeho dostupnosť pre rastliny čím prehlbuje i jeho deficit. Bór má pri ozimnej repke kľúčovú úlohu v biosyntéze bunkovej steny a v regulácii priepustnosti membrány, pri látkovej výmene uhľohydrátov, ďalej pri bunkovom delení a predlžovaní, rozvoji peľu a peľovej tyčinky. Taktiež zaručuje adekvátny súbor semena v šešuli, ktorý je dôležitý pre dosiahnutie vysokých úrod. Deficit bóru na rozdiel od ostatných živín je jediným deficitom, ktorý zrýchľuje fyziologické procesy namiesto toho, aby tieto procesy znižoval. Všetky príznaky nedostatku bóru môžu byť prisudzované neregulovanému rozširovaniu tkaniva a zvýšenému bunkovému deleniu vedúce k abnormálnemu bunkovému rastu a praskaniu stoniek. Bór s mnohými organickými zlúčeninami vytvára komplexy, ktoré sú pre rastliny viac prijateľnejšie ako minerálne zlúčeniny.

Výživa ozimnej repky bórom

Používanie prípravkov s obsahom bóru môže mať na rastlinu repky ako pozitívny vplyv tak i vplyv negatívny. Špecifikom bóru je jeho úzke rozpätie medzi nedostatkom a nadbytkom (toxickým), preto by dávka bóru pri aplikácii do pôdy nemala prekročiť 1 -3 kg v závislosti od pôdneho druhu. Dávka bóru sa taktiež môže korigovať na základe obsahu bóru v listoch repky. Za optimálne sa považuje obsah bóru 50 – 60 mg.kg-1 sušiny. Listová aplikácia bóru pri nepriaznivých podmienkach stanovišťa a suchých rokoch je účinnejšia ako pôdna, pretože bór môže byť priamo prijatý cez list a nie fixovaný v pôde. Na deficitnom stanovišti je vhodné spojiť aplikáciu bóru s aplikáciou kvapalných dusíkatých hnojív ako je napr. DAM 390, čo potvrdili vo svojom pokuse Varga a Ložek (2008). Zistili, že na produkčné prihnojenie ozimnej repky je vhodné aplikovať Humix® Bór, pričom výrazne vyšší ekonomický efekt dosiahli, keď Humix® Bór aplikovali spolu s dusíkom v DAMe 390 (tank-mix).

Stav porastu ozimnej repky na jar po jesennej aplikácii Humix® Bóru-u

Pri deficite bóru je spomalený rast rastlín a to ako nadzemných častí tak i koreňov. Pri vážne poškodených koreňoch a v podmienkach stresu sú listové hnojivá tou najvhodnejšou alternatívou. Možnosť ich kombinácie s prípravkami na báze humátov podporuje zvýšenie ich účinnosti a dobu pôsobenia. Na lokalite Bánovce nad Bebravou sme sledovali stav porastu ozimnej repky na jar po jesennej aplikácii prípravku Humix® Bór. Humix®Bór je špeciálne kvapalné hnojivo s kombinovaným účinkom obsahujúce bioaktívne prírodné látky na báze humínových kyselín (3,5 % hmot.), so zastúpením makroživín N, K, ale aj mikroelementov ako sú bór (30 000 mg.kg-1) a Zn, Cu, Mn, Fe. Aplikačná dávka Humix® Bór-u predstavovala 5 l/ha. Táto lokalita sa vyznačuje prevažným zastúpením hnedozemných a ilimerizovaných pôdnych typov. Klimaticky patrí do mierne teplej oblasti s podoblasťou mierne vlhkou. Priemerná ročná teplota je na tejto lokalite 8-9 °C s ročným úhrnom zrážok okolo 650 mm. Stav porastu ozimnej repky na jar 2013 dokumentuje obrázok 1.

Obr. 1.: Stav porastu ozimnej repky po prezimovaní

Kombinácia látok v Humix® Bór-e zabezpečuje v porastoch ozimnej repky zvýšenie mrazuvzdornosti čím výrazne podporuje jej prezimovanie a zlepšuje regeneráciu pletív rastlín poškodených v zimnom období. Porast ozimnej repky na jar 2012 bol plne zapojený, bez známok výskytu plesňových či hubových ochorení i napriek neuskutočnenej fungicídnej ochrane na jeseň. Napriek dlhšie trvajúcej zime a začiatku chladnej jari so striedajúcimi sa zrážkami a snehovou pokrývkou bol porast v oneskorenom vývojovom štádiu, ale s dobrou kondíciou.

Obr. 2.: Rastlina ozimnej repky

Rastliny ozimnej repky (obr. 2) po prezimovaní na jar boli cca 25 cm vysoké dobre rozkonárené s približne 10 – 12-timi pravými listami. Humix® Bór indukuje tvorbu postranných púčikov a zlepšuje rozvoj koreňového systému čím zároveň pôsobí i na zosilnenie koreňového krčka. Koreňový systém u sledovaných rastlín vykazoval známky jemného vlásnenia s priemerom koreňového krčka 21 mm. Jesenná aplikácia Humix® Bór-u zlepšuje využitie živín z jesenného i jarného hnojenia a priaznivo pôsobí na nasadzovanie generatívnych orgánov, ovplyvňuje počet semien a šešúľ teda v neskorších rastových fázach ovplyvňuje i kvalitatívne parametre (HTZ, olejnatosť…). Humínové látky v rastline repky podporujú lepší príjem a zabudovávanie živín (najmä N) do rastliny, zlepšujú priebeh fotosyntézy a stimulujú tvorbu jemného vlásnenia vďaka ktorému rastlina lepšie absorbuje vodu a živiny. Kombinácia humínových látok spolu s mikro a makroživinami akou je Humix® Bór je ideálna vo výžive ozimnej repky pre jej zabezpečenie požiadaviek na dostatočný príjem bóru v jesennom období i počas jarnej vegetácie v počiatočnej fáze predlžovacieho rastu a butonizácie.

autor: Ing. Peter Varga, PhD.