Dusík ako limitujúci faktor úrody a kvality zemiakov

Zemiaky zaraďujeme medzi plodiny náročné na živiny, preto i jedným zo základných predpokladov pestovateľského úspechu je zabezpečiť im optimálne množstvo živín v prijateľnej forme. Zemiaky majú vysoké požiadavky na pohotové živiny zo starej pôdnej sily po celú dobu vegetácie, preto je najefektívnejším spôsobom výživy zemiakov kombinácia organických a minerálnych hnojív, tzv. organominerálne hnojenie. Zemiaky patria medzi plodiny pestované obvykle v prvej trati, to znamená, že sa k nim aplikujú organické hnojivá, ktorých pozitívne pôsobenie využívajú i plodiny pestované v rámci celého osevného systému. Organické hnojenie sa vyznačuje príjmom organických látok a živín do pôdy, čím sa pozitívne udržiava a zvyšuje pôdna úrodnosť. Prispieva tiež k zlepšeniu štruktúry pôdy, upravuje pôdnu reakciu, dodáva živiny a pôdne mikroorganizmy, ktoré priaznivo ovplyvňujú pôdnu činnosť. Najvhodnejším organickým hnojivom je maštaľný hnoj (prípadne kompost), ktorý sa zaoráva v dávke 30 – 40 t.ha-1, platí tu však pravidlo, čím ľahšia pôda, tým neskôr. Zemiaky možno úspešne pestovať aj pri hospodárení bez živočíšnej výroby, kedy sa pôdna úrodnosť udržuje zaoráváním vedľajších produktov pestovaných rastlín, prípadne zeleným hnojením. Využívanie zeleného hnojenia je účelným doplnkom všetkých organických hnojív a na pôdach s dobrou starou pôdnou silou ich môže dokonca nahradiť. Tomuto systému organického hnojenia sa musia prispôsobiť i dávky minerálnych hnojív. Jednou zo základných podmienok intenzívneho pestovania zemiakov je i prísun živín do pôdy prostredníctvom priemyselných hnojív tak, aby bola dosiahnutá vyrovnaná bilancia živín pri súčasnom zachovaní úrodnosti pôdy. Teda cieľom aplikácie priemyselných hnojív vo výžive zemiakov je zabezpečiť rastlinám optimálne množstvo živín potrebné pre tvorbu úrody a zároveň udržať, resp. zvýšiť pôdnu úrodnosť daného stanovišťa.

Význam hnojenia zemiakov dusíkom

Najvýznamnejšou živinou, ktorá sa podieľa na výške dosiahnutej úrody a kvality zemiakov je dusík. Zemiaky úrodou jednej tony hľúz odoberú z pôdy približne 4 – 5 kg dusíka. O príjme dusíka rastlinou zemiakov v priebehu vegetácie pojednáva graf. Dusík má priamy vplyv na kvalitu zemiakov a patrí k základným stavebným prvkom, z ktorých sa tvoria bielkoviny. Avšak pozor na fakt, že so zvyšujúcou sa dávkou dusíka klesá jeho účinnosť. To znamená, že v rámci nízkych dávok dusíka na jeden hektár (okolo 50 kg) na 1 kg dusíka pripadá úrodový prírastok okolo 100-120 kg hľúz, pričom však pri dávke nad 120 kg N.ha-1 je to už iba 20-30 kg hľúz.

Graf: Príjem dusíka rastlinou zemiakov v priebehu vegetácie

Pri veľmi vysokých dávkach dusíka môže nastať úrodová depresia, pre ktorú je však veľmi ťažké určiť presnú hranicu. Zvyšujúce sa dávky dusíka taktiež znižujú obsah sušiny, škrobu a zhoršujú chuťové vlastnosti hľúz po tepelnej úprave. Nadbytok dusíka spôsobuje u zemiakov i náchylnosť k hnilobe vňate a hľúz. Pôsobenie vysokých dávok dusíka na úrodu sa v praxi väčšinou preceňuje, čím sa následne podceňujú i jeho negatívne dôsledky. K následkom nadmerného hnojenia dusíkom patrí oneskorené nasadzovanie hľúz, neskoršia zrelosť a tvorba šupky, častejšie poškodenie a deformácia hľúz, zvýšená náchylnosť k napadnutia baktériami r. Erwinia a voškami prenášajúcimi vírusové ochorenia. Ďalej môže prísť k zníženiu obsahu sušiny, k zvýšeniu výskytu dutosti hľúz, k zhoršenej schopnosti skladovania a častejšiemu tmavnutiu surových zemiakov pri priemyselnom spracovaní. Pri vysokých dávkach dusíka existuje i nebezpečenstvo zvýšenie obsahu dusičnanov v hľuzách, ich obsah je však viac záležitosť priebehu poveternostných podmienok a dĺžky vegetačnej doby jednotlivých odrôd zemiakov. Z pevných dusíkatých hnojív sa najčastejšie používa pri hnojení zemiakov síran amónny, granulovaná močovina, príp. liadky. Z kvapalných hnojív to môže byť DAM-390. Vhodnou alternatívou je dávku dusíka zapraviť pomocou viaczložkových pevných, prípadne kvapalných hnojív. Výhodné je tiež použitie močoviny pre dohnojenie príp. využitie špeciálnych listových hnojív na báze humínových látok (napr. Humix®), ktoré je možné aplikovať spoločne s fungicídmi. Cieľom takéhoto zásahu je následkom diagnózy eliminovať deficit živín v jednotlivých stupňoch vývoja, a prostredníctvom humínových látok napomôcť rastline lepšie
využívať živiny z aplikovaných priemyselných hnojív. Pri hnojení zemiakov však nesmieme zabúdať i na racionalizáciu hnojenia ostatnými potrebnými živinami predovšetkým fosforom, draslíkom a horčíkom, príp. mikroelementami.

Systém hnojenia dusíkom

Stanovenie dávok živín ovplyvňuje obsah anorganického dusíka v pôde na jar pred sadbou (obvykle v prvom aprílovom týždni). Táto informácia slúži na zhodnotenie obsahu prístupného dusíka v pôde a stanovenie dávky N v priemyselných hnojivách pred sadbou a počas prvých fáz vegetácie. Inak sa dávka dusíka stanovuje paušálne a to podľa dávky organického hnojiva, dĺžky vegetačnej doby a úžitkového smeru pestovania. Dávka dusíka sa určí z dávok uvedených v tabuľke a zvýšených o 20 kg N pri Nan 10-15 mg.kg-1 pôdy. Najoptimálnejšie je však pre potreby kontroly a korekcie výživového stavu porastov zemiakov použiť anorganický rozbor rastlín.

Výživa zemiakov dusíkom podľa pestovateľských smerov

Pri pestovaní zemiakov na rôzne účely je potrebné im prispôsobiť i spôsob výživy. Pri hnojení sadbových zemiakov dusíkom má prvoradý význam výťažnosť hľúz sadbovej veľkosti, zdravotný stav, vitalita, skladovateľnosť a celková biologická hodnota sadby (sadbové hodnota). Zvýšenie podielu dusíka v pomere živín priemyselných hnojív je spojené s predĺžením vegetácie a tým aj s predĺžením obdobia možnosti infekcie vírusovými chorobami. Konzumné zemiaky z hľadiska kvality musia spĺňať určité parametre. Hľuzy, musia byť veľkostne vyrovnané, čisté a mechanicky nepoškodené, musia mať pravidelný tvar a plytké očká. Nežiaduce sú hľuzy znehodnotené silnou stratou vody, hnilobou či šedosťou dužiny a pod. Varné vlastnosti (konzistencia dužiny po uvarení) závisia hlavne na odrode, ale aj na podmienkach pestovania. Pri hnojení konzumných zemiakov a zemiakov určených na spracovanie na potravinárske výrobky záleží popri výške úrody, obsahu sušiny, skladovateľnosti a nutričnej ​​hodnoty aj na dobrej úrovni stolovej hodnoty a obsahu dusičnanov v hľuzách. Prílišná prevaha dusíka nad ostatnými živinami má za následok zhoršovaniu týchto ukazovateľov, čím následne vedie k zvýšenému nebezpečenstvu kumulácie dusičnanov v hľuzách. Preto prípadné zvýšenie alebo zníženie dávky dusíka (doložené výškou dosiahnuteľného výnosu v daných podmienkach) musí sprevádzať aj úprava dávky fosforu v pomere č ž. N: P = 1: 0. Pri priemyselných zemiakoch má prvoradý význam pri hnojení dusíkom hektárový výnos škrobu (nad 17 %), z hľadiska spracovateľských podnikov potom škrobnatosť a veľkosť škrobových zŕn. Dávka dusíkatých hnojív sa u priemyselných zemiakov pohybuje medzi minimálnou dávkou určenou pre množiteľské porasty a vyššou dávkou určenou pre konzumné zemiaky. Má byť o to nižšia, o čo väčšia požiadavka je na škrobnatosť a obsah sušiny v hľuzách, alebo tým vyššia, čím väčší záujem je o hektárový výnos hľúz či škrobu.

Optimalizácia hnojenia zemiakov dusíkom vytvára priaznivé podmienky pre vzchádzanie, rýchly počiatočný rast porastu a nasadzovanie hľúz. Zároveň vytvára podmienky pre vývoj zdravého porastu lepšie odolávajúcemu vplyvu nepriaznivého priebehu klimatických podmienok a niektorých chorôb. Využitím týchto poznatkov pri racionálnom hnojení zemiakov môžeme dosiahnuť optimálnu úrodu hľúz s požadovanými kvalitatívnymi parametrami.

autor: Ing. Peter Varga, PhD.