Možnosti uplatnenia humínových látok vo výžive rastlín

Stabilizácia úrody a technologickej kvality poľnohospodárskych plodín v súčasných pomerne veľmi zložitých trhových podmienkach si vyžaduje vynaloženie enormného úsilia pestovateľov nielen z pohľadu technologického, ale predovšetkým ekonomického.

V súčasných podmienkach, keď vstupy do poľnohospodárskej výroby narastajú podstatne rýchlejšie ako je vzostup cien na poľnohospodársku produkciu, je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť aplikácii výživy, ktorá môže výrazne prispieť k efektívnosti pestovania poľnohospodárskych plodín.

Využitie stimulačných látok z humátov vo výžive rastlín, najmä v kombinácii s priemyselnými hnojivami je v súčasnej dobe veľmi aktuálne ako z pohľadu ekonomického, tak aj ekologického. Humínové látky ako súčasť humátov obsahujú veľa fyziologicky aktívnych biologických látok podporujúcich hlavne po zimnom období regeneráciu poškodených pletív rastlín, odnožovanie, zvyšujú prijímaciu kapacitu rastlín rozvojom koreňového systému a to vytváraním jemných koreňových vlásočníc. Následne sa rastlina stáva odolnejšou voči nepriaznivým podmienkam prostredia a zlepšuje sa využiteľnosť minerálnej výživy vo vegetačnom období. Odporúčajú sa aplikovať prednostne s minerálnou výživou, ale aj s prípravkami na ochranu rastlín, či už klasickými alebo bakteriálnymi. Neodporúčajú sa aplikovať spolu s herbicídmi, nakoľko by nastal protichodný efekt, konkrétne humínové látky, v tankmixe spolu s herbicídom, by vystimulovali a podporili buriny v ich raste.

Optimálna úroveň minerálneho hnojenia postupne zlepší biologické vlastnosti pôdy a nepriamo sa tým zvýši i pôdna úrodnosť.

Agrocultur Bio s.r.o., Nitra je spoločnosť pôsobiaca na trhu už od roku 2001, ktorá sa v spolupráci s vedecko-výskumnou základňou v Maďarsku intenzívne podieľala na výrobe špeciálneho kvapalného listového a pôdneho hnojiva Humix®, na báze bioaktívnych prírodných látok so zastúpením makroživín a mikroelementov v chelátovej forme, zaregistrovaného inštitúciou ÚKSÚP Bratislava aj do ekologického poľnohospodárstva Slovenskej republiky.

Aplikácia Humix®-u sa s úspechom uplatňuje u všetkých rastlinných druhov, poľných kultúr, alebo kultúr pestovaných špeciálnym spôsobom. Jednou z výhod použitia je veľmi dobrá miešateľnosť s bežne používanými kvapalnými hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín. Použitie Humix®-u je výhodné aj z ekonomického hľadiska, pretože sa môže aplikovať spolu s dusíkom, ktorý je vplyvom humínových látok prijateľnejší pre rastliny a zároveň nevznikajú dodatočné náklady na samotnú aplikáciu hnojív.

Hnojivo Humix® sa prednostne používa na ošetrenie obilnín, olejnín, pri výrobe osiva, sadovníctve, ovocinárstve, vinohradníctve, lesných kultúr a taktiež na regeneráciu, podporenie rastu porastov pestovaných aj v nepriaznivých podmienkach, napr. na hnojenie slabo prezimovaných alebo podmáčaných porastov obilnín a krmovín, na hnojenie ovocných stromov, viniča a drobného ovocia aj v období sucha, keď je prijímanie živín z pôdy obmedzené. Je vhodnou doplnkovou výživou rastlín pestovaných na vápenatých pôdach, ktoré často trpia chlorózou.

V ponuke spoločnosti Agrocultur Bio s.r.o., Nitra sú pre Vás pripravené 3 druhy listových hnojív:

Kvapalné listové hnojivo Humix® Univerzál obsahujúce humát draselný, K2O, Cu, Zn, Fe, Co, B, Mn, Mo. Mikroelementy sú viazané v chelátovej forme. Na všetky poľné plodiny počas celého vegetačného obdobia odporúčame 3 l dávku na hektár v počte aplikácií 3 až 5. Na základe priaznivých referencií poľnohospodárov má hnojivo svoje uplatnenie hlavne pri pestovaní sladovníckeho jačmeňa, kde za posledné roky pestovatelia dosahovali zaujímavé výsledky.

Humix® Univerzál odporúčame aplikovať hlavne na slabo odnožené porasty pšenice ozimnej, ktorým hnojivo poskytne ľahko prijateľnú výživu vo forme mikroelementov podporujúcich prísun dôležitej štartovacej energie pre vystresované porasty po zimnom období aj počas celej vegetácie rastlín. V prípade nevyrovnane vzídeného porastu hnojivo podporuje rovnomerné zahustenie a naopak, pri hustom poraste hnojivo podporuje rozvoj koreňového systému navzájom konkurenčných rastlín a tým sa v budúcnosti posúva hranica výnosového potenciálu daného porastu spolu s kvalitatívnymi parametrami.

Kvapalné listové hnojivo Humix® Komplet obsahujúce humát draselný, N, P2O5, K2O, Mg, Fe, Cu odporúčame hlavne po vytvorení dostatočnej listovej plochy pšenice ozimnej, kukurice, slnečnice, zemiakov v dávke 3 l na hektár v počte aplikácií 3 až 5. Mikroelementy v hnojive sú viazané v chelátovej forme.

Kvapalné listové hnojivo Humix® Bór obsahujúce humínové kyseliny, N, K2O, B, Zn, Cu, Mn, Fe odporúčame na plodiny s vyššími nárokmi na bór, po zimnom období na regeneráciu ozimnej repky, v rámci celej vegetácie hlavne na stimuláciu a výživu ozimnej repky, slnečnice (optimálne 10. list), cukrovej repy, maku, viniča hroznorodého. Aplikáciu je vhodné naplánovať po vytvorení dostatočnej listovej plochy v dávke 3 l na hektár v počte aplikácií 3 až 5. V prípade cukrovej repy obsiahnutý bór v synergii humínových látok pozitívne vplýva na obsah cukru v buľvách a zároveň aj na ekonomickú efektívnosť aplikácie. Mikroelementy v hnojive sú viazané v chelátovej forme.

Využitiu stimulačného efektu humínových látok vo výžive poľnohospodárskych plodín sa venuje v súčasnom období vo výskume, ale aj v poľnohospodárskej praxi značná pozornosť. Je známe, že humínové látky priaznivo ovplyvňujú fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy, vodný a vzdušný režim, pufrovaciu schopnosť pôdy, viazanie živín do prístupných foriem a mikrobiologickú činnosť pôd. Humáty sú z toxikologického hľadiska látky neškodné a svojím zložením neohrozujú životné prostredie. Aplikované humáty vnášajú do pôdneho roztoku značné množstvo povrchovej energie, vplyvom ktorej sa zlepšujú podmienky výživy rastlín na úrovni iónových a molekulárnych procesov. Dôsledkom týchto vplyvov je regulovaný príjem živín rastlinami s výsledným pozitívnym efektom na úrodu a kvalitu rastlinnej produkcie.

Hlavnou prioritou spoločnosti Agrocultur Bio s.r.o., Nitra je maximálna spokojnosť a dôvera zákazníkov. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti výživy rastlín, na základe stavu Vašich porastov Vám odporučíme najvhodnejší prípravok a jeho aplikáciu. K našim zákazníkom pristupujeme zodpovedne a kladieme dôraz na budovanie kvalitných partnerských vzťahov.

Viacej informácií o našich produktoch získate pri osobnom stretnutí, na tel. čísle 0908 705 573, alebo na stránke www.agrocultur.sk.

Všetkým pestovateľom želá priaznivý a úspešný pestovateľský rok spoločnosť Agrocultur Bio s.r.o., Nitra