Stav porastu ozimnej repky na jeseň po aplikácii Humix®-u Bór (30.10.2013)

Po vzídení porastov repky je cieľom každého pestovateľa zabezpečiť im také podmienky, ktoré umožnia rastlinám vytvoriť do zimného obdobia optimálnu listovú ružicu so silným koreňom s dostatočne hrubým koreňovým krčkom, čo im následne umožní i kvalitné prezimovanie. Pozornosť sa v súčasnosti výrazne upriamila predovšetkým na využívanie stimulačných prípravkov na báze auxínov, či širokej škály adaptogénov čo je samozrejme pre zabezpečenie optimálneho vývoja rastliny v poriadku, pokiaľ sú však splnené i základné výživové požiadavky repky. Veľa pestovateľov v tomto období tiež vynecháva jesennú aplikáciu bóru i napriek dávno zisteným pozitívam a spolieha sa viac menej iba na dostatočnú zásobu dusíka na úkor ostatných pre repku potrebných živín.

Z pohľadu hnojenia dusíkom

Ako jednou zo základných živín vo výžive repky musíme mať na zreteli fakt, že dusík stimuluje predovšetkým rast nadzemnej hmoty na úkor koreňov, čo je z hľadiska prezimovania negatívny jav. Prehnojenie dusíkom tzv. luxusná výživa na jeseň zhoršuje prezimovanie a zdravotný stav rastlín. Jesenná aplikácia dusíka v porastoch ozimnej repky závisí od rady mnohých spoločne sa ovplyvňujúcich faktorov, ktoré predovšetkým úzko súvisia so správaním dusíka v pôde, s prepojením na fyziológiu rastlín. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné pri jeho aplikácii zvážiť určité riziká spojené s možnosťou či už jeho vyplavenia na veľmi ľahkých pôdach, alebo aplikácie nevhodných foriem, aby účinnosť dodávaných živín mala pre pestovateľov tiež významný efekt z hľadiska ekonomického. Preto pri aplikácii dusíka na jeseň je potrebné predovšetkým dbať na to aké formy a kedy sú pre repku výhodnejšie. Pre hnojenie slabých porastov do 4. listov behom mesiaca september sú spravidla najvhodnejšie liadky. Pri hnojení ozimnej repky pevnými hnojivami v mesiacoch október a november je dôležité, aby sa prevažná časť dodaného dusíka po zrážkach dostala ku koreňom rastlín a pritom sa pred zimou výraznejšie nezvýšil príjem nitrátov rastlinami, k čomu by prišlo napríklad po hnojení liadkom, preto je v tomto období nežiaduci. Výhodnejšie je preto aplikovať v pôde pohyblivejšiu amidickú formu N v podobe močoviny. V tomto období je tiež veľmi výhodnou formou močovina v rozpustenej forme aplikovaná cez list, ktorou môžeme rýchle reagovať na skutočný stav rastlín v priebehu jesene.

Potreba fosforu

Fosfor pri deficite nepriaznivo ovplyvňuje rast koreňového systému a tým prispieva k zníženej schopnosti príjmu i ostatných živín, čo sa následne negatívne odzrkadlí na stave porastu na jeseň a následne po prezimovaní. Deficit fosforu v našich pôdach neustále narastá a práve on je tou živinou, ktorá má v rastline repky významnú energetickú a stavebnú funkciu už od jej vzchádzania až po zber. Rastlina repky pre dosiahnutie maximálnej úrody potrebuje obsah fosforu o tretinu vyšší než napr. pšenica. Napriek tomu, že sa repka vyznačuje veľmi dobrou osvojovacou schopnosťou fosforu z pôdy, je potrebné venovať hnojeniu touto živinou veľkú pozornosť práve v jesennom období, kedy je vhodné fosforom hnojiť už k predplodine, čím sa zabezpečí jeho dôkladné zapracovanie do pôdneho profilu.

Význam ostatných živín pre optimálny vývoj repky na jeseň

Obmedzenou tvorbou pre rastlinu veľmi dôležitých vysokomolekulárnych látok (bielkoviny, cukry, škroby) sa prejavuje na jeseň deficit draslíka a práve z tohto dôvodu môžu byť rastliny repky ľahšie v zimnom období poškoditeľné mrazom, čoho dôsledkom je i následná ťažšia regenerácia na jar. Dostatočný prísun draslíka v jesennom období pre rastliny repky je teda tiež jedným z dôležitých faktorov zvýšenia mrazuvzdornosti a samotného prezimovania. Pri jeho deficite sú tiež rastliny častejšie napádané hubovými chorobami akým je napr. Alternaria brassiceae. Obsah prístupného draslíka v pôde tiež významne ovplyvňuje príjem ďalšej pre repku nevyhnutnej živiny horčíka a jeho koncentráciu v rastlinách. K doplňovaniu obsahu draslíka v pôde na jeseň je vhodné využívať organické hnojivá a aplikovať ich už k predplodine. Horčík je v našich podmienkach veľmi často živinou, ktorá limituje úrodu a jeho deficit môžeme pozorovať už na jeseň. Poškodenie rastu koreňov vplyvom deficitu Mg má následne vplyv na príjem ostatných živín, ale tiež vody. Vzhľadom k interferenčným vplyvom draslíka s horčíkom sa osvedčilo upravovať jeho koncentráciu listovou výživou napr. roztokmi horkej soli príp. ďalšími. V žiadnom prípade by však hnojenie Mg nemalo byť riešené iba listovou výživou, pretože potreba horčíka je dôležitá už od začiatku rastu rastlín. Negatívne sa takisto na stave porastu na jeseň môže podpísať deficit mangánu, ktorý sa prejaví spomalením rastu koreňov, predovšetkým zastavením tvorby bočných koreňov. Naopak zase prejav nadbytku resp. toxicity medi, inhibuje predlžovací rast koreňov a zvyšuje tvorbu bočných koreňov. Na druhej strane sa však spoločne so železom meď podieľa na redukcii nitrátov v rastline a pri nepriaznivých podmienkach počasia podporuje lepší príjem dusíka. Dôležitý je tiež dostatočný prísun zinku, ktorý podporuje syntézu auxínov, ktoré sa taktiež významne podieľajú na tvorbe koreňovej sústavy.

V skratke povedané, pre dosiahnutie optimálneho stavu porastu repky na jeseň musíme racionálnym spôsobom zabezpečiť rastlinám všetky dôležité živiny a v žiadnom prípade sa nesmieme snažiť deficit vyvolaný neprítomnosťou jednej živiny riešiť dodaním inej vo vyššej koncentrácii.

Jesenná aplikácia prípravku Humix® Bór v poraste ozimnej repky

Z mnohých pokusov vyplýva, že po splnení vyššie uvedených základných výživových požiadavkách repky je práve bór na jeseň tou živinou, ktorá hrá významnú úlohu z hľadiska prezimovania a kvality vývoja porastu na jeseň a následne v jarnom období. V súčasnosti však veľa pestovateľov naďalej neustále polemizuje o tom, či má vôbec bór v jesennom období významné opodstatnenie a preto sa Vás v nasledujúcej časti budeme snažiť na základe zhodnotenia stavu porastu repky po jesennej aplikácii bóru presvedčiť o dôležitosti tejto živiny z hľadiska vývoja rastlín pred prezimovaním.

Na poľnohospodárskom podniku Poľno Vtáčnik a.s. na lokalite Diviacka Nová Ves sme na jeseň 2013 sledovali stav porastu ozimnej repky po aplikácii prípravku Humix® Bór. Cieľom sledovania bolo zhodnotiť aktuálny stav rastlín ozimnej repky po aplikácii Humix®-u Bór v porovnaní s kontrolnou časťou. Humix® Bór je špeciálne kvapalné hnojivo s kombinovaným účinkom obsahujúce bioaktívne prírodné látky na báze humínových kyselín (3,5 % hmot.), so zastúpením makroživín N, K, ale aj mikroelementov a to bór (30 000 mg.kg-1) a Zn, Cu, Mn, Fe. Aplikačná dávka Humix®-u Bór predstavovala 4 l/ha a bola realizovaná 4.10.2013 na sledovanej 5 ha časti parcely. V poľnom pokuse bol použitý hybrid ozimnej repky Pioneer PR44D06. Zistené parametre sú uvedené v tabuľke a zdokumentované v priložených fotografiách.

 

Stav porastu ozimnej repky hybrid Pioneer PR44D06 (dňa 28.10.2013)
sledované parametre Humix® Bór (4l/ha) Kontrola
počet rastlín na m2 33-35 33-35
výška rastliny (cm) 65-70 45-55
počet listov na rastline  8-10 7-8
dĺžka koreňa (cm) 23 14
hrúbka koreňového krčka (mm) 19,17 14,36
* v tabuľke sú uvedené priemery cca 5-tich hodnotených rastlín

 

Porast ozimnej repky je charakteristický skorou sejbou a to 10.8.2013. Pri hodnotení stavu rastlín sledovaného porastu dňa 28.10.2013 sme skonštatovali nasledovné: porast ozimnej repky bol kompletne vzídený a plne zapojený, bez známok výskytu plesňových či hubových ochorení s ojedinelým výskytom škodcov napr. kvetárka kapustová (Delia brassicae). Hodnotené rastliny ozimnej repky boli cca 65-70 cm vysoké s približne 8 – 10-timi listami. Humix® Bór indukuje tvorbu postranných púčikov a zlepšuje rozvoj koreňového systému čím zároveň pôsobí i na zosilnenie koreňového krčka. Koreňový systém u sledovaných rastlín vykazoval známky jemného vlásnenia s priemerom koreňového krčka 19,17 mm, čo je v porovnaní s kontrolnou časťou porastu v priemere hrúbka väčšia o 4,81 mm. Humínové látky podporujú v rastline repky lepší príjem a zabudovávanie živín do rastliny, zlepšujú priebeh fotosyntézy a stimulujú tvorbu jemného koreňového vlásnenia vďaka ktorému rastlina na jeseň lepšie absorbuje vodu a živiny. Hodnotené rastliny repky v porovnaní s kontrolou boli vizuálne v lepšej fyzickej kondícii s robustnejším habitusom a viditeľným predstihom vo vývoji. Záverom môžeme teda konštatovať, že kombinácia humínových látok spolu s mikro a makroživinami akou je Humix® Bór je ideálna vo výžive ozimnej repky pre jej zabezpečenie požiadaviek na dostatočný príjem živín, predovšetkým bóru v jesennom období o čom svedčia i dosiahnuté parametre vývoja rastliny v porovnaní s neošetrenou kontrolou. Preto je i našim odporúčaním aplikovať prípravok Humix® Bór v optimálnej aplikačnej dávke 3 – 5 l/ha v rastovej fáze repky BBCH 11 – 15, teda 4 až 6-tich listov čím zabezpečíme dostatočný pre repku v jesennom období potrebný prísun bóru (cca min. 150 g B) a zároveň podporíme tvorbu koreňového systému čím umožníme rastlinám lepšie prezimovať.

Rastlina ozimnej repky: Vľavo Kontrola, Vpravo Ošetrená Humix®-om Bór

Rastlina ozimnej repky: Vľavo Kontrola, Vpravo Ošetrená Humix®-om Bór

Pohľad na ošetrenú časť porastu ozimnej repky

Pohľad do porastu ozimnej repky

Rastlina ošetrená Humix®-om Bór

autori: Ing. Peter Varga, PhD., Ing. Róbert Vitáriuš (30.10.2013)